Publisering av standpunktkarakter og klagerett.

Standpunktkarakterer vil bli publisert i ITS på ettermiddagen torsdag 11. juni.

Du kan klage på en standpunktkarakter hvis du mener den ikke er satt i henhold til gjeldende regler. Klagefristen er 10 dager fra publiseringsdato, det vil si 22. juni.

Vg3-elever som har søkt høyere utdanning, kan benytte seg av en hurtigklagefrist som er 17. juni klokken 12.00.

Hvis du ønsker å klage på en karakter, tar du først kontakt med din faglærer og ber om en begrunnelse for karakteren. Hvis du etter å ha fått begrunnelsen fremdeles ønsker å klage og mener at forskrift for fastsetting av karakter ikke er fulgt, må du levere en skriftlig og begrunnet klage. Klagen skrives på eget skjema. (Publiseres senere)

Klagebehandling: Når skolen mottar en skriftlig klage på en standpunktkarakter, blir klagen forelagt faglærer som skriver en egen redegjørelse for hvordan karakteren er fastsatt. I tillegg skriver rektor en redegjørelse for skolens rutiner for fastsetting av standpunktkarakterer. Disse tre dokumentene oversendes en klagenemnd i Agder fylkeskommune. Klagenemnda tar med utgangspunkt i dokumentasjonen stilling til om gjeldende regler for karaktersetting er fulgt. Klagenemnda kan ikke ta stilling til elevens faglige nivå.

Hvis klagenemda gir eleven medhold i klagen, betyr det at saken sendes tilbake til skolen for ny gjennomgang, og rektor (i samarbeid med faglærer) setter endelig karakter.

Du finner mer informasjon og skjema for klage her

Til toppen