Tilskudd til læringsmiljøtiltak i regi av elever

Tilskuddsordningen organiseres av ungdommens fylkesutvalg og har som hovedmål å bidra til et godt læringsmiljø ved de videregående skolene i Agder.  

Det er to søknadsfrister for tilskuddsordningen i 2024. Disse er 15. april og 15. oktober. Søknadene vil behandles på rådsmøtene 15. mai og 14. november.   

Gå til søknadsskjema  

Søknadsfristene for 2024 er 15. april og 15. oktober. 

Logg inn ved hjelp av ID-porten.

 1. Formål 

Tilskuddet skal bidra til å bedre det fysiske og psykiske læringsmiljøet på de videregående skolene i Agder.  

2. Beskrivelse 

Det gis støtte til aktiviteter og tiltak som har som formål å styrke læringsmiljøet på skolen. Aktiviteter og tiltak som involverer elever på tvers av klasser og trinn prioriteres. Alle arrangementer skal være rusfrie 

Maks søknadsbeløp er 50 000 kroner.  

Aktiviteter og tiltak som får tilskudd må synliggjøre at tiltaket er støttet av Agder fylkeskommune og ungdommens fylkesutvalg.  

3. Hvem kan søke?  

Ansatte ved skolen, elevrådsledere og elevrådsrepresentanter kan søke. Det må fremkomme av søknaden at elever har en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten eller tiltaket. Navn og kontaktinformasjon på elevrådskontakt må oppgis i søknaden. 

Skole og skoleledelsen kan ikke bestemme over hva elevrådet søker penger til. 

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen.  

4. Hva gis det ikke tilskudd til?  

  • Skoleball, grunnet press på bekledning  
  • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen 
  • Tilskudd til allerede igangsatte tiltak 
  • Lønn 
  • Partipolitiske arrangementer  
  • Ordinær drift, som for eksempel gjennomføring av årsmøte i en organisasjon  

5. Søknad og saksgang 

Søknadsfristene for 2024 er 15. april og 15. oktober.  
Søknadene vil behandles på møtene 15. mai og 14. november.   

Søknaden skal inneholde beskrivelse av aktiviteten eller tiltaket og planlagt gjennomføring og dato, samt budsjett.  

6. Utbetaling og rapport 

Støtten utbetales som hovedregel etter at rapport for gjennomføring er levert. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av gjennomføringen og evaluering av aktiviteten, samt regnskap. Rapporten skal sendes til postmottak@agderfk.no senest to uker etter gjennomført arrangement.